Tid: Et digt

20435

1. Tid

Snart vil enden komme

og alt betvinges til dets afslutning:

Alt der har haft indhold bliver lige ved intetsigende.

Til sidst er kun sprækken i verden, der overskygger alt.

Det er uundgåeligt:

Altid viserne stoppe:

Når du venter det mindst

eller håber det mest.

Altid:

Om end du er midt i en

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...