Stilheden

16312

AA
aa

1. Stilheden

Der er de dage

hvor stilheden er nok:

Hvor bølger af tavshed

har sin egen musik

Og hvor sprækken i livet er forsølvet.

Så er der de dage

hvor ingen larm er høj nok

og al stilhed må være uhørlig

Og selv om jeg ved,

at det hele visner væk en dag

må den dag vente

til i morgen

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...