Forpulede følelser

517440
Digtsamling, af forskellige slags kærlighed. For det meste ugengældt kærlighed

AA
aa

60. Ikke min

Han er ikke min at elske,

Men jeg elsker ham mere end hun nogensinde kan.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...