Forpulede følelser

517440
Digtsamling, af forskellige slags kærlighed. For det meste ugengældt kærlighed

AA
aa

67. Anderledes

Det var meningen du skulle være anderledes.

 

Så hvorfor endte du med at være ligesom dem?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...